Utifrån detta skapades den s.k. Koljern-grunden, en konstruktion som uppfyllde kravspecifikationen med råge:
• Fuktproblematiken
• Isoleringsförmågan
• Köldbryggan intill ytterväggen
• Bärigheten
• Den egna vikten
• Den långsiktiga hållbarheten
• Cirkulariteten

Nu kommer uppföljaren och vidareutvecklingen av Koljern-tekniken som får namnet Trelicell®. Det är en produkt som är både enklare, mer hållbar och med ett minimalt klimatavtryck. Material som ingår är en träskiva med cellglas som isolering. Den är dessutom billigare både i tillverkning och montering än Koljern-tekniken.
– Det är en ny byggteknik och klimatkärna, förklarar Åke Mård. Skillnaderna är att Trelicell har utvecklats mot de nya krav som ställs på byggmaterial framledes och uppfyller högt ställda kravspecifikationer.

Tekniken kan användas både som grund, ytterväggar, fribärande yttertak och fribärande takterasser samt utfackningsväggar. Samtliga tekniker får en mycket låg klimatpåverkan beroende på att de använda material komponenterna har en mycket lång hållbarhet - i princip oändlig.
– Trelicells klimatkärna består av tre olika grundmaterial: en träskiva, lim/spikreglar och cellglas, säger Åke. Detta är klimatskärmens kärna, beklädnaderna ut och invändigt är beställaren val och ingår därför inte i tekniken.

Trelicell har mängder av fördelar gentemot traditionell byggteknik. Den är enkel, snabb att tillverka och montera, fukt- och brandsäker, cirkulär, billig, energieffektiv, 40 % bättre isolerande förmåga jämfört med mjuk isolering ute i fält, långsiktig hållbar, har en god bärighet samt marknadens lägsta klimatpåverkan när hållbarheten inräknas i LCA:n (livscykelanalysen).

Exempel:
Nuvarande hållbarhet som IVL Svenska Miljöinstitutet räknar med är 50–60 år på en byggnads klimatskärm. 
Trelicell har en hållbarhet som är minst tio gånger längre.
Glaset har en hållbarhet på över en miljon år enligt oberoende institut ute i världen, i och med detta får träskivan samma hållbarhet.
En traditionell trävägg har en klimatpåverkan på ca 175 kgCO₂-e/m2. Enligt hållbarheten på väggen som är 55 år så behöver man bygga 10 nya hus för att motsvara Trelicells klimatskärm.
Traditionellt hus 175 kg x 10 = 1750 kgCO₂-e/m2 under cirka 600 år.
Trelicells påverkan 225 kg: 10 blir 22,5 kgCO₂-e/m2 under samma tid.
Trelicell har över sjuttio gånger mindre utsläpp än den traditionella byggtekniken under de 600 åren.

Gör vi en jämförelse med en grund mellan Trelicell och Koljern som har en hållbarhet på 100 år, så ser det ut enligt följande:
Koljern ca 60 kgCO₂-e/m2 x 6 = 360 kgCO₂-e/m2 på 600 år.
Trelicell förorenar ca 20 kgCO₂-e/m2 initialt under 600 år,  om vi delar påverkan med 6 som  Koljerngrunden måste förnyas under denna tid,  så blir Trelicells påverkan 3,4 kgCO₂-e/m2 vart hundrade år.

Här kan man se hur hållbarheten slår mot klimatpåverkan beroende på materialens hållbarhet och IVL tar inte med materialens hållbarhet i sin LCA beräkning.
Summeras de bägge värdena så är Trelicells värden nästan ett hundra gånger lägre per m2 husyta jämfört med den traditionella byggtekniken.

Kraven på morgondagens byggteknik ökar över tiden, Trelicell är nästintill tidlös. Från Danmark signaleras t.ex. att ett hus inte skall ha större klimatpåverkan än ca 13 kgCO₂-e/m2 under hela husets levnadstid inkl. huset drift.
Trelicell är en klimatpositiv byggteknik inräknat den koldioxid som trämassan binder vilket är mål som ingen annan byggteknik uppnår.

För mer information kontakta
Åke Mård 
Juniskärsvägen 180
S-862 91 KVISSLEBY
Sverige
+46 (0)70-5760392
mrdab@koljern.se
mrdab@trelicell.se
www.trelicell.se
 

IVL Svenska Miljöinstitutet AB är ett svenskt fristående och icke vinstinriktat forskningsinstitut inom miljöområdet och en nationell kunskapsresurs för näringslivet och staten.